Môi trường & Xã hội

 
 
Có trách nhiệm với xã hội & môi trường
 

Chúng tôi tiến hành việc sản xuất kinh doanh của mình trên cương vị là những thành viên có trách nhiệm trong xã hội, thông qua việc tôn trọng luật lệ của các quốc gia chúng tôi hoạt động, góp phần vào sự tiến bộ của các cộng đồng địa phương, trong vai trò của một doanh nghiệp hợp pháp.

Chúng tôi sẽ tổ chức sản xuất kinh doanh một cách an toàn & đầy trách nhiệm bằng các phương pháp bảo vệ môi trường, hướng đến việc hạn chế tối đa tác động của chúng tôi đối với môi trường nhằm duy trì một môi trường hoạt động bền vững.
Không có sản phẩm trong danh mục này.
Bản quyền của i-smart.vn